INFO OM DET AKUTTE KATTEHJEM

DET AKUTTE KATTEHJEM

Det vigtigste i det akutte kattehjem er, at alle katte trives og får den bedste behandling. De vil senere blive formidlet videre til enten et blivende hjem eller i pleje hos en egnet familie.

NEUTRALISERING

Alle katte på hjemmet bliver neutraliseret, får tjekket for katte-aids-og leukæmi, bliver vaccineret m.m.

ALLIANCEN KARLA KATTEHJEM

Karla Kattehjem er en ledelsestyret forening, som vil sige der ikke vil blive afholdt generalforsamlinger, men for at imødekomme de mennesker, der vælger at støtte med et fast beløb på 50 kr. hver måned vil der blive afholdt dialogmøder på kattehjemmet. Disse støtter vil få information via mail, når møderne afholdes. Hvis man ikke får mulighed for, at møde op, vil der blive sendt et referat til alle, der har valgt at støtte fast hver måned, via mail.

GODKENDELSE SOM KATTEHJEM

DONATION

Når du støtter via MobilePay: 16172 eller konto: regnr. 9889 kontonr. 237005 så går din hjælp til materialer til kattehjemmet, dyrlægeregninger og andre nødvendige udgifter.

Kattehjemmet er registreret hos Indsamlingsnævnet.

Hvis du ønsker at klage over vores indsamlinger, kan du klage til Indsamlingsnævnet. Du kan læse mere om hvordan du klager på nævnets hjemmeside http://indsamlingsnaevnet.dk/da/Information/til_klager.aspx

Du er også meget velkommen til at skrive direkte til os, så vi kan finde ud af om der er tale om en misforståelse eller en fejl vi skal have rettet op på.

FRIVILLIGE

På kattehjemmet arbejder vi alle frivilligt og de fleste af os har også fuldtidsjob ved siden. Har du selv lyst til at give en hånd, så kontakt os på telefon 30301202 eller på mail: info@karlakattehjem.dk

TILLADELSER

Det er vigtigt for os, at vi gøre det helt rigtigt, og derfor kan I løbende se diverse tilladelser på nedenstående links!

VORES ALLIANCE

KASPER MARTLEV
BESTYRER & FORMAND

SABRINA NIELSEN
NÆSTFORMAND

THOMAS KYLMANN
ØKONOMIANSVARLIG

JANNIE SOLAAS
KOMMUNIKATIONSCHEF & JURIST

NINA MIRZA •
JURIST

CHRISTIAN ERFURT
FACEBOOK

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Karla Kattehjem og har hjemsted i Højby Sj.
§ 2. Formål
Karla Kattehjem har til formål at hjælpe udsatte dyr i hovedsageligt i Danmark,
Europa og Asien, men ikke begrænset hertil.

Dette gøres ved –
a. at formidle adoptioner mellem Shelters og samarbejdsorganisationer
fra div. lande og familier i Danmark.
b. at indsamle og videreformidle donationer af. F.eks. kontanter,
dyrefoder og tilbehør, til bl.a. trængende familier, organisationer og
Shelters i DK såvel som udland.
c. at skabe opmærksomhed omkring dyrevelfærd for bl.a. landbrugsdyr,
kæledyr og vilde dyr.

§ 3. Generalforsamling
a. Karla Kattehjem er en ledelsesstyret forening, hvorfor der ikke afholdes
generalforsamling.
b. Ledelsen sættes af den til enhver tid gældende formand. Derudover
vil der være tilknyttet frivillige til foreningen, herunder ansvarlige,
dyrlæger, adfærdsbehandlere og jurister.
c. Ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper af frivillige til de enkelte
projekter, der vil altid være en repræsentant fra ledelsen tilknyttet
som kontaktperson for den enkelte arbejdsgruppe.

§ 4. Ledelse
a. Ledelsen konstitueres af formanden.
b. Ledelsen vil løbende holde møder når formanden eller 2 medlemmer
af ledelsen fremsætter ønske herop. På møderne vil nye projekter
blive diskuteret, der vil blive opdateret på igangværende projekter
samt evalueret på afsluttede projekter.
c. Ledelsesmøder vil som udgangspunkt blive afholdt via skype, google
hangouts eller lign. Tjenester.
d. Ved forslag om større arrangementer er ledelsen beslutningsdygtig
når mindst halvdelen af ledelsen er samlet, ved stemmelighed
vægter formandens stemme afgørende.

§ 5. Regnskab og revision
a. Regnskab føres af foreningens økonomiansvarlige, og årsregnskabet
vil blive fremlagt til revidering af ledelsesgruppen senest ved
udgangen af februar måned det efterfølgende år.

b. Derudover kan ledelsesgruppen efter ønske få fremlagt aktuel status
på regnskab.
c. Regnskabsåret følger kalenderåret.
d. Foreningens midler vil blive opbevaret på foreningens bankkonti i Sparekassen Sjælland.
e. Der vil blive tilknyttet mobilepay til kontoen.
f. Det er formanden og den økonomiansvarlige der er dispositionsberettigede og som har adgang og råderet til foreningens konti og netbank. Derudover vil økonomiassistenter også få adgang til foreningens konti.
g. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse
for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6. Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige, enten alene eller
i forening.
a. Foreningen kan oprette lån og kreditter ved sin underskrift af formand
og økonomiansvarlig i forening.
b. Konti kan kun opsiges og lukkes ved underskrift af formand og
økonomiansvarlig i forening.
c. Formanden og den økonomiansvarlige har hver for sig fri råderet over
foreningens midler, konti og netbank på transaktioner på max DKK 10.000,
transaktioner over DKK 10.000 kan kun foretages af formand og
økonomiansvarlig i forening.
d. Midler på konti der er tilknyttet en specifik indsamling kan der kun rådes over af 2 personer i forening.
e. Den økonomiansvarlige har fri ret til at oprette ekstra konti tilknyttet
foreningens hovedkonto: Ekstra konti kan f.eks. være i forbindelse med
indsamlinger til et givent formål, hvortil indsamlingsnævnet kræver en
separat konto til indsamlede midler.
§ 7. Opløsning
Hvis foreningen lukker, vil en eventuelt positiv kapital tilfalde anden gruppe
der kan leve op til Karla Kattehjem's formål, eller til et internat/
samarbejdsorganisation.